+31649273939 mijnChineseBruiloft@gmail.com

举 案 齐 眉
jǔ àn qí méi

白 头 偕 老
bái tóu xié lǎo

互 敬 互 爱
hù jìng hù ài

百 年 好 合
bǎi nián hǎo hé

永 结 同 心
yǒng jié tóng xīn

早 生 贵 子
zǎo shēng guì zǐ

Search